Kvalitet och miljö

Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och att alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Pridoc är certifierat inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14 001.

Vår verksamhet präglas av väl dokumenterade processer och checklistor som ger våra medarbetare ett tydligt och bra stöd i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ständiga förbättringar avseende såväl vår huvudprocess som vårt verksamhetssystem. Vi har väl utvecklade processer för avvikelsehantering och höga kvalitetskrav på våra leverantörer.  Att vara väl medvetna om vår miljöpåverkan är viktigt för oss och självklart gör vi allt vi kan för att minimera den.

Läs mer om


vision-och-värderingar-1920-60
Vår vision och våra värderingar

Verksamhetspolicy

På Pridoc Bemanning ska alla anställda ta ansvar för företagets goda rykte och varumärke. Vi ska kontinuerligt utveckla och förbättra våra tjänster till kunder och läkare så att vi blir deras återkommande val av bemanningsbolag. Vi ska upprätta goda relationer med hög tillgänglighet och leverans så att vi kan erbjuda kontinuerliga lösningar till kund och till läkare.

Vi ska skapa och upprätthålla en miljömedvetenhet hos våra medarbetare så att den blir en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet.
Vi ska tydliggöra och minska vår miljöpåverkan genom att aktivt mäta mål som är relaterade till våra miljöaspekter.
Pridoc skall alltid följa lagar och andra förordningar som kan relateras till vår verksamhet och vår miljöpåverkan för att kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället.

Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
Vi ska sträva efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt samt säkra alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
Pridoc ska sträva efter att de anställda trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Läs vår Kvalitets och miljöpolicy>>