Pridocs allmänna villkor

I våra villkor hittar du som läkare riktlinjer för både dig med lön och eget bolag.

Pridocs allmänna villkor

Pridoc Bemanning AB (Pridoc) tillämpar följande riktlinjer vid uthyrning.

 1. Uppdragets utförande
  1. Uppdragstagaren skall i sin helhet fullfölja det uppdrag som avtalats med Pridoc. Om det sker ändringar mot initial bokning (ex. sjukfrånvaro) skall uppdragstagaren omgående informera såväl klinik som Pridoc. Om Pridoc så begär skall uppdragstagaren styrka frånvaro med intyg.
  2. Uppdragstagaren är i sin roll som hyrläkare Pridocs ansikte utåt mot kunderna och förväntas agera med stor professionalitet och i enlighet med de direktiv och riktlinjer som finns på respektive arbetsplats. Pridoc har nolltolerans gällande användande av droger och alkohol under din tjänstgöring.
  3. Har du arbetat på arbetsplats med känd MRSA-problematik måste du vara testad för MRSA med negativt resultat. Detta gäller även om du har arbetat inom sjukvården utomlands eller själv behandlats inom sjukvården utanför Sverige någon gång under de senaste 6 månaderna. Har du eller någon i din nära omgivning haft TBC, eller har du långvarig hosta och oklar feber måste du vara testad för TBC med negativt resultat.
 1. Ersättning
  1. Uppdragstagaren skall veckovis, senast två dagar efter avslutad arbetsvecka registrera sin tidrapport på Pridocs hemsida som underlag för ersättning.
  2. För uppdragstagare med eget bolag gäller faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto. För uppdragstagare som uppbär lön sker löneutbetalning torsdagar jämn vecka.
  3. Är uppdragstagaren frånvarande del av tid då uppdraget skall utföras ersätts endast faktisk arbetstid.
  4. Eventuell övertid måste på förhand beviljas av kund och i efterhand attesteras av densamme.
  5. Vid anställning ingår semesterlön i överenskommen lön.
 1. Sekretess och Integritetspolicy
  1. Som sjukvårdsanställd gäller ovillkorlig tystnadsplikt. Vad detta innebär i form av föreskrifter och skyldigheter framgår av Offentlighets- och sekretesslagen.
  2. Uppdragstagaren får inte, utan medgivande från Pridoc, lämna ut handlingar som överlämnats i anledning av uppdraget eller på annat sätt återge dessa.
  3. När uppdragstagaren godkänner bekräftelsen, godkänner den även att personuppgifter registreras och behandlas av medarbetare inom Pridoc i enlighet med GDPR.
  4. EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna förordning träder i kraft i hela EU samtidigt från 25 maj 2018. All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den nya dataskyddslagen. Vill du veta mer om GDPR? Läs vidare på www.datainspektionen.se. Du kan när som helst kontakta oss och be att få bli avregistrerad från vår databas.
 1. Säkerhetsföreskrifter och försäkringar
  1. Det åvilar uppdragstagaren att tillse att gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter på respektive arbetsplats iakttas.
  2. För uppdragstagare med eget bolag skall erforderliga försäkringar vara tecknade för skador som kan inträffa i samband med uppdragets utförande. Uppdragstagare som uppbär lön omfattas av Pridocs ansvarsförsäkring.
 1. Förtida upphörande
  1. Part äger rätt att säga upp ett avtal till omedelbart upphörande om motparten i väsentlig grad brister i fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtalet och, sedan förhållandet påtalats, underlåter att omgående vidta rättelse.
  2. För de fall att ett uppdrag, p.g.a. omständigheter över vilka Pridoc ej råder, upphör eller försenas äger Pridoc rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande alternativt omförhandla avtalet.
  3. Sägs ett avtal upp i enlighet med punkt 5a eller 5b skall uppdragstagaren erhålla ersättning för utfört arbete samt för överenskomna kostnader.